powrót

 

 

 

 

 

5 kadencja Sejmu


Odpowiedź prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 89

w sprawie okoliczności tragicznego wypadku posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Adwenta

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazane przy piśmie nr SPS-024-89/05, zapytanie Pana Posła Zygmunta Wrzodaka w sprawie działań prokuratury dotyczących zbadania okoliczności wypadku samochodowego, w którym zginął m.in. eurodeputowany Filip Adwent, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

   W Prokuraturze Okręgowej w Radomiu kontynuowane jest - wszczęte postanowieniem Komendy Powiatowej Policji w Grójcu z dnia 19 czerwca 2005 r. - śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 18 czerwca 2005 r. w Grójcu, w następstwie którego na miejscu zdarzenia śmierć poniosły cztery osoby, a dwie doznały obrażeń ciała, tj. o przestępstwo określone w art. 177 § 2 K.k.

   W jego toku zarzut spowodowania tego wypadku przedstawiony został Radosławowi Fijołowi, który, kierując samochodem ciężarowym marki MAN, zjechał na lewy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z trzema innymi pojazdami, w następstwie czego sześć osób poniosło śmierć.

   Z uwagi na konieczność uzyskania opinii co do poczytalności podejrzanego oraz potrzebę przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do pełnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia postanowieniem Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie z dnia 19 września 2005 r. okres trwania śledztwa przedłużony został o dalsze trzy miesiące.

   Z treści wydanej w dalszym jego toku opinii psychiatrycznej wynika, że Radosław Fijoł w czasie popełnienia zarzuconego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swym postępowaniem.

   Aktualnie zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy uzasadnił zmianę przedstawionego podejrzanemu zarzutu przez zakwalifikowanie zdarzenia jako katastrofy komunikacyjnej, tj. przestępstwa określonego w art. 173 § 2 i 4 K.k.

   W ramach weryfikacji wersji celowego doprowadzenia do zderzenia pojazdów kierowanych przez Radosława Fijoła i Filipa Adwenta m.in. zlecono biegłym z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego przeprowadzenie dodatkowych oględzin obydwu samochodów w celu ujawnienia ewentualnego zamontowania w nich urządzeń elektronicznych umożliwiających zlokalizowanie położenia pojazdów oraz śledzenie toku ich ruchu.

   W związku ze stwierdzeniem w wyniku szczegółowych badań toksykologicznych obecności amfetaminy we krwi pobranej od Radosława Fijoła wywołano ponadto kolejną opinię specjalistyczną dla ustalenia wpływu tego na prowadzenie przez podejrzanego pojazdu mechanicznego w dniu zdarzenia. W zależności od jej treści rozważona zostanie potrzeba uzupełnienia Radosławowi Fijołowi zarzutu popełnienia przestępstwa mu zarzuconego w związku z art. 178 K.k.

   W najbliższym czasie ukończenie postępowania przygotowawczego nie jest możliwe. Wywołane ostatnio opinie biegłych nie zostały bowiem jeszcze opracowane. Nie zrealizowano także wszystkich zaplanowanych przesłuchań świadków.

   Mając na względzie konieczność wykonania wskazanych czynności procesowych i ewentualnie innych, których potrzeba przeprowadzenia może się jeszcze wyłonić, czas trwania śledztwa postanowiono przedłużyć o dalsze trzy miesiące, tj. do 18 marca 2006 r.

   Odnosząc się do podniesionej przez Pana posła kwestii odmowy zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Radosława Fijoła, uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy w Grójcu postanowieniem z dnia 21 czerwca 2005 r. nie uwzględnił wniosku prokuratora w przedmiocie zastosowania wobec podejrzanego Radosława Fijoła tymczasowego aresztowania. W uzasadnieniu podniósł, że materiał dowodowy w znacznej części został już zabezpieczony, a ze strony podejrzanego nie zachodzi obawa matactwa. Ponadto prowadzi on ustabilizowany tryb życia, nie był dotychczas karany. Zarzucane mu przestępstwo ma zaś charakter nieumyślny.

   Na postanowienie to złożył zażalenie prokurator. Zarzucił mu błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych przez sąd za podstawę orzeczenia, polegający na niezasadnym przyjęciu, że brak jest podstaw do zastosowania wobec podejrzanego Radosława Fijoła środka izolacyjnego w sytuacji, gdy prawidłowa ocena przesłanek dotyczących stosowania środków zapobiegawczych w aspekcie zebranego materiału dowodowego wskazuje, iż zastosowanie wobec podejrzanego Radosława Fijoła tymczasowego aresztowania z uwagi na grożącą mu surową karę i wypływającą z tego faktu obawę utrudniania postępowania jest w pełni uzasadnione. W konkluzji prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i zastosowanie wobec podejrzanego Radosława Fijoła tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

   Sąd Okręgowy w Radomiu uznał jednak, że zażalenie prokuratora nie zasługuje na uwzględnienie. Podkreślił, że Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił zebrane dowody, dochodząc do słusznego wniosku, że w niniejszej sprawie - mimo niewątpliwie tragicznych skutków wypadku drogowego - nie ma potrzeby stosowania wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Uznał, że samo zagrożenie surową karą pozbawienia wolności nie może przesądzać o konieczności stosowania tymczasowego aresztowania. Co do podejrzanego uznał, że nie występuje uzasadniona obawa uchylania się przez niego od wymiaru sprawiedliwości. Podejrzany przyznał się do popełnienia nieumyślnego występku, prowadzi ustabilizowany tryb życia, ma stałe miejsce zamieszkania i nie był dotychczas karany. Sąd przyjął, że sam fakt, iż podejrzany jest bezrobotny i podejmuje prace dorywcze, nie może - zważywszy na dotychczasowy nienaganny tryb życia - przesądzać o tym, że będzie on utrudniał postępowanie karne w niniejszej sprawie, zaś po spowodowaniu wypadku drogowego zachowywał się tak, jak przewidują to przepisy ruchu drogowego, udzielając niezbędnej pomocy poszkodowanym.

   Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu jest ostateczne w toku instancji i dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

   Końcowo informuję, że prowadzący śledztwo wnikliwie badają przeszłość zawodową podejrzanego w zakresie niezbędnym dla celów postępowania przygotowawczego. Z ustaleń tych nie wynika, by Radosław Fijoł był zatrudniony w ˝firmie skórzanej z Biłgoraja, której właścicielem jest B. Bagsik˝.

   Łączę wyrazy szacunku

   Prokurator krajowy

   Janusz Kaczmarek

   Warszawa, dnia 28 grudnia 2005 r.

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk