powrót


 

 

 

Filip Adwent

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rue Wiertz 60

1047 Bruxelles

Belgia

fadwent@europarl.eu.int

Faks : +32 228 49569

 

Bruksela, dnia 2 czerwca 2005 roku

Pan

Premier Marek BELKA

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

        Szanowny Panie Premierze!

 

 Nie godząc się na podejmowanie decyzji wbrew woli lokalnych społeczności gmin Dębica i Żyraków, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec planów poszerzenia granic miasta Dębica.

 

Poniżej przedstawiam kilka najistotniejszych powodów, które skłoniły mnie do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 

1. Podjęcie decyzji o poszerzeniu granic miasta będzie wyrazem lekceważenia woli mieszkańców gmin Dębica i Żyraków, którzy jednoznacznie stwierdzili, że nie chcą być wcieleni do miasta Dębica.

 

Podczas konsultacji społecznych 97,2 % uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Żyraków (przy 77% frekwencji) opowiedziało się przeciw zmianom granic. Zbliżone wyniki uzyskano także w gminie Dębica.

 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Dębicy, gdzie całej sprawie towarzyszy znikome zainteresowanie mieszkańców. Świadczy o tym choćby 12% frekwencja, jaką odnotowano podczas dębickich konsultacji.

 

Czy w zaistniałych okolicznościach można jeszcze opowiadać się za powiększeniem miasta Dębica? Okazuje się, że tak. Wojewoda podkarpacki, nie licząc się z opinią większości zainteresowanych, wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany granic.

 

Panie Premierze, czy takie działania wysokiego urzędnika administracji rządowej służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, czy wzmacniają autorytet Państwa Polskiego i czy pozwalają sądzić, że Wojewoda w podejmowanych rozstrzygnięciach kieruje się dobrem lokalnej społeczności? Jeśli, Pana podwładny za nic ma wyniki konsultacji, to po co było zarządzać głosowanie?

           

2. Decyzja o zmianie granic miasta Dębica spowoduje straty finansowe i znaczne uszczuplenie majątku trwałego zainteresowanych gmin.

 

Dochody budżetowe z tytułu pobieranych podatków jednej tylko gminy Żyraków uległyby zmniejszeniu o kwotę 998 tys. zł, co stanowiłoby 4,2% jej dochodów. W gminie tej, na terenach, które mają być przyłączone do miasta Dębicy zainwestowano w ostatnich latach prawie 6 mln złotych, pochodzących ze środków własnych, jak i z zaciągniętych kredytów. Spłata zobowiązań przypadłaby gminie Żyraków, a Dębica uzyskałaby atrakcyjne tereny.

 

         Czy można się zgodzić na rozwiązanie, które w tak oczywisty sposób dyskryminuje samorząd gminny?

 

3. W procedurze zmierzającej do poszerzenia granic miasta Dębica popełniono szereg istotnych błędów natury prawnej.

 

         Brak szacunkowych kosztów zabezpieczenia finansowego na przejęcie majątku komunalnego położonego na proponowanych do przyłączenia terenach we wniosku miasta Dębicy, brak uchwały Rady Miasta Dębica w sprawie przystąpienia do podjęcia działań zmierzających do zmiany granic, brak ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwały Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Dębica w sprawie poszerzenia granic administracyjnych miasta - to tylko niektóre z nich.

 

         Czy każde ze wskazanych uchybień nie jest już wystarczającym powodem, aby zaniechać dalszych działań w tej bulwersującej opinię społeczną sprawie? Jeśli władze państwowe wyrażą akceptację dla poszerzenia granic Dębicy, to jak taka decyzja będzie się miała do często powtarzanych zapewnień, że III Rzeczpospolita jest państwem prawa?

 

4. Proponowany rozbiór gmin sąsiadujących z Dębicą doprowadzi do dezintegracji lokalnych wspólnot. Nastąpi definitywne zerwanie więzi, ukształtowanych na przestrzeni wieloletniego współdziałania sołectw wchodzących w skład obecnie funkcjonujących gmin.

 

5. Argumentacja, którą posługują się zwolennicy poszerzenia granic Dębicy nie wytrzymuje krytyki. Równie dobrze - jak w mieście - można tworzyć obszary aktywności gospodarczej i inwestycyjnej na terenach ościennych gmin. I co najważniejsze - bez konieczności ich podziału.

 

         Panie Premierze, zawsze opowiadam się po stronie tych, którym dzieje się krzywda. Także teraz jestem całym sercem z mieszkańcami gmin Dębica i Żyraków. Dość już bowiem podejmowania arbitralnych decyzji ponad głowami ludzi, którzy borykając się z licznymi przeciwnościami, swoją ciężką pracą utrzymują urzędników, fundujących im coraz to nowe niespodzianki. Pora już, aby decydenci zrozumieli, że ich racją bytu jest służenie Narodowi, a nie niszczenie nieodpowiedzialnymi posunięciami dorobku całych pokoleń.

 

         Nikomu nie wolno lekceważyć interesów lokalnych społeczności, naigrywać się z ich aspiracji ani twierdzić, że zdanie zwykłych ludzi nie ma większego znaczenia.

 

         W imieniu mieszkańców wymienionych gmin jeszcze raz apeluję o niedopuszczenie do poszerzenia granic miasta Dębica w proponowanym kształcie.

 

         

    Z wyrazami szacunku

 

                                                                             /-/ Filip Adwent

 

  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk