powrót

 

English Translation of Czech President Václav Klaus's

"TEN POINTS"

Against the EU Constitution

 

1 Evropská unie se stane státem a bude mít všechny základní rysy státu. Bude mít svou ústavu, své občany, své území, svou vnější hranici, svou měnu, svého prezidenta. svého ministra zahraničních věcí, atd. Bude mít vlastní vlajku, hymnu a státní svátek.

The European Union will become a state and it will have all the basic features of a state. It will have its constitution, its citizens, its territory, its external border, its currency, its President, its Minister of Foreign Affairs, etc. It will have its flag, anthem, and state holiday.

2 Dnešní členské státy budou v tomto nově vzniklém státě federativního typu pouhými regiony nebo provinciemi.

In this newly created state of a federalist type, current Member States will be simple regions or provinces.

3 Ústava státu Evropská unie bude nadřazena ústavám členských států. I celý právní řád Unie bude nadřazen právním řádům členských států.

The Constitution of the state European Union will be superior to constitutions of Member States. Even the entire legal order of the Union will be superior to the legal orders of Member States.

4 Sám termín "ústavní smlouva" je nepřesný a pouze dočasný. Smlouvou mezi suverénními státy bude tento dokument jen do doby, než bude v členských státech - jako smlouva ratifikován. Pak se tento dokument stane skutečnou ústavou.

The term "constitutional treaty" is imprecise and only temporary. This document will be a treaty between sovereign states only until it will be- as a treaty- ratified in Member States. Then, this document will become a real constitution.

5 Opouští se v dnešní, staré EU dosud dominantní koncept "sdílení suverenity" a místo toho vzniká suverenita nová, celoevropská. Státy v nové EU ztratí své dosud výlučné právo tvořit si své vlastní zákony.

The concept of "shared sovereignty" that was dominant so far is in today's old EU  deserted and a new paneuropean sovereignty is being created instead. The states in the new EU are loosing their up to now exclusive right to create their own laws.

6 Občané jednotlivých členských států se stanou občany státu Evropská unie, s právy a povinnostmi přímo vůči institucím tohoto evropského státu.

Citizens of the individual Member States will become citizens of the state European Union with direct rights and obligations to the institutions of this European state.

7 Členské státy budou moci vykonávat jen ty pravomoci, které jim ústava EU ponechá, nikoli opačně, což byla původní myšlenka evropské integrace. Odvozené (sekundární) právní akty EU budou nadřazeny původním (primárním) právním aktům členských států.

The Member States will be able to exercise only the competences that are left to them by the EU constitution, not the other way round, which was the original idea of the European integration.  Derived (secondary) EU legal acts will be superior to the original (primary) legal acts of Member States.

8 EU, nikoli členské státy, budou uzavírat mezinárodní smlouvy s jinými státy.

The EU, not the Member States, will conclude international agreements with other states.

9 Ústavní smlouvou se v hlasovacích procedurách snižuje váha menších členských států, tedy i České republiky (oproti dnešnímu stavu, vycházejícímu ze smlouvy z Nice).

By the constitutional treaty the weight of smaller Member States, that is, the one of the Czech Republic as well, is being decreased in the voting procedures (in comparison to the current situation resulting from the Nice Treaty).

10 I ty oblasti rozhodování, v nichž členským státům i do budoucna zůstane právo veta, mohou být v libovolné chvíli předvedeny pod většinové hlasování (stačí, aby s tím souhlasili prezidenti nebo premiéři zemí EU, tedy bez možnosti toho, aby o tom musely rozhodnout národní parlamenty, o souhlasu občanů ani nemluvě).

Even the areas of decision-making, in which Member States will retain in the future the right of veto, can be at any time subordinated to a majority vote (it is enough if Presidents or Prime Ministers of EU countries agree on it, which means that it can be done without the national parliaments having the possibility to decide about it, not to say citizens to express their agreement with it).

 

  powrót

Copyright © Fundacja Pomocy Antyk